Ondernemingsrecht

Penders Advocatuur adviseert en procedeert over ondernemingsrecht. Dit betreft het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, waarbij toekomstige risico’s voor uw bedrijfsvoering zo veel mogelijk worden beperkt en de risico’s voor u inzichtelijk worden. Daarnaast adviseert Penders Advocatuur over de besluitvorming binnen uw onderneming en het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden.

 

Penders advocatuur beschikt over een jarenlange specialistische ervaring in het voeren van juridische procedures over contracten en ondernemingsrechtelijke geschillen. Dit betreft kort gedingen, bodemprocedures, tuchtprocedures, bindend advies en arbitrage. Penders Advocatuur procedeert over commerciële geschillen tussen bedrijven bijvoorbeeld uit hoofde van koop of overeenkomst van opdracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebrekkig product of het niet betalen van de koop- of opdrachtsom. Daarbij houdt Penders Advocatuur zich ook bezig met claims en procedures over bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Penders Advocatuur richt zich ook op de incasso’s van uw vorderingen en heeft ruime ervaring met het leggen van conservatoire beslag voor verhaal van uw vordering, maar ook het opheffen van gelegd conservatoire beslag.

2BW staat niet alleen voor de eerste letters van de achternamen van de drie oprichters van 2BW Advocaten. Het staat ook voor het ondernemingsrecht dat is geregeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Het ondernemingsrecht is het recht dat betrekking heeft op rechtspersonen en personenvennootschappen. 2BW Advocaten adviseert en procedeert over ondernemingsrechtelijke aangelegenheden. Dit betreft juridische procedures bij de overheidsrechter, arbiters en ook bij gespecialiseerde geschillencommissies.

 

Het ondernemingsrecht begint bij de keuze voor de rechtsvorm van uw onderneming. Ik help u graag daarbij. Uw onderneming zal contracten aangaan met klanten en leveranciers. Ik stel contracten en algemene voorwaarden op en voeren voor u de contractsonderhandelingen. In de contracten worden de rechten en plichten van partijen duidelijk vastgelegd, zodat u de wederpartij aan zijn verplichtingen kan houden en deze juridisch af kan dwingen.

 

Ik beoordeel ook bestaande contracten en algemene voorwaarden, waarbij toekomstige risico’s voor uw bedrijfsvoering kunnen worden beperkt en de risico’s voor u inzichtelijk worden. Ik adviseer daarbij over een juiste toepassing van algemene voorwaarden.

 

Tevens adviseren ik over de besluitvorming binnen uw onderneming en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Verder behartig ik belangen in ondernemingsrechtelijke geschillen tussen organen binnen uw onderneming, waaronder conflicten tussen aandeelhouders onderling en conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders. Ook houd ik mij bezig met het adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Voorts incasseert 2BW Advocaten uw vorderingen. Ook leg ik (conservatoire) beslagen om verhaal van uw vordering op bezittingen van de wederpartij in de toekomst mogelijk te maken.

 

2BW Advocaten bezit een jarenlange specialistische ervaring in het voeren van juridische procedures over contracten en ondernemingsrechtelijke geschillen. Ik analyseer uw zaak, zodat u weet u waar u juridisch staat. Ik onderzoek vervolgens of een voor u acceptabele oplossing met de wederpartij bereikt kan worden om een procedure te voorkomen. Indien een oplossing niet mogelijk is, zal ik niet aarzelen om via het voeren van een juridische procedure een positieve oplossing voor u te bereiken. Daarvoor voer ik dan de ontwikkelde processtrategie uit om het beste uit uw zaak te halen.

 

Samengevat bevat mijn dienstverlening op het gebied van ondernemingsrecht onder meer het:

 

* Adviseren over de rechtsvorm van uw onderneming;
* Opstellen en beoordelen van en advisering over contracten en algemene voorwaarden;
* Voeren van onderhandelingen;
* Adviseren bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en geschillen tussen organen van uw onderneming.
* Procederen over contracten, bestuurdersaansprakelijkheid en andere ondernemingsrechtelijke kwesties;
* Incasseren van vorderingen;
* Leggen van beslagen en advisering over beslagen.

 

Werkzaamheden in het civiele recht

Het civiele recht is voornamelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW). Boek 2 BW betreft ondernemingsrecht en gaat over de rechten en verplichtingen bij de organisatie van de onderneming en daarbij betrokken personen zoals aandeelhouders en bestuurders. Boek 3, 6 en 7 BW gaan over goederen- en verbintenissenrecht en koop. Deze laatste wettelijke regelingen in het BW zijn van belang voor overdracht van eigendom, vestigen van zekerheidsrechten en de verbintenissen tussen partijen.

 

Advocaat voor bedrijven en het MKB

U heeft een juridische probleem en u wilt weten of u moet betalen of nog geld ontvangt. Mijn analyse over uw juridische positie kan u inzicht geven. Als advocaat voor bedrijven help ik u bij de oplossing van uw juridische probleem. In het civiele recht staan vragen centraal zoals: Is er sprake van wanprestatie? Beantwoord de geleverde zaak aan hetgeen is overeengekomen? Kan de overeenkomst worden ontbonden of vernietigd? Kan de prestatie worden opgeschort en gaat het beroep op verrekening op? Kan een beroep worden gedaan op de uitsluiting van aansprakelijkheid in mijn algemene voorwaarden? Is er binnen bekwame tijd geklaagd over de gebrekkige prestatie?

 

Door mijn ervaring weet ik wat de valkuilen kunnen zijn, zodat daar bij het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden rekening mee wordt gehouden.